Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Sposoby ustalania prawa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zasady stanowienia aktów prawnych - uchwały, zarządzenia

Opis
Uchwała

Tryb
Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy ( art. 40. pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
Na podstawie w/w ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Aktami prawa miejscowego są uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

Wójt wydaje również akty prawne wewnętrznego kierowania i funkcjonowania Urzędu, nie mające mocy przepisów gminnych w postaci:
1) zarządzeń wewnętrznych,
2) pism ogólnych,
3 decyzji,
4) wytycznych szefa OC w sprawach obrony cywilnej i obronnych.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwa komórka organizacyjna. Jeżeli rzeczowo właściwych jest kilka komórek organizacyjnych, to projekt aktu prawnego przygotowuje komórka wyznaczona przez Sekretarza Gminy.
Projekty zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy dotyczących budżetu przygotowuje Skarbnik Gminy.

Projekty aktów prawnych opracowywane są według zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" ( Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz.908 ).
Projekt aktu prawnego powinien zawierać w szczególności:
1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, organu wydającego, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne ogólne i szczegółowe,
4) w miarę potrzeb źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) oznaczenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie i złożenie sprawozdania z wykonania,
6) ustalenie terminy wejścia w życie aktu prawnego,
Zgodnie z w/w rozporządzeniem projekt aktu prawnego może zawierać przepisy zmieniające, wprowadzające zmiany w innych uchwałach; przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz przepisy uchylające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych; oraz przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej uchwały (przepisy końcowe).

Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie Gminy wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

Prawo zgłaszania projektów uchwał posiada:
1) Wójt Gminy,
2) komisje stałe Rady Gminy,
3) radny.

Projekty aktów prawnych podlegają opiniowaniu pod względem redakcyjnym i prawnym Radcy Prawnemu.

Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji Wójtowi Gminy i do podjęcia Radzie Gminy.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał Rady Gminy prowadzonym przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy.
Komplet egzemplarzy podjętych uchwał przekazywany jest w terminie do 7 dni:
1) Wojewodzie Śląskiemu,
2) Wójtowi Gminy,
3) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, jeśli podjęte uchwały dotyczą spraw finansowych.
Akty ustanawiające przepisy porządkowe przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

Podpisane przez Wójta Gminy zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń prowadzonym przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy.

Podjęte akty prawne pracownik ds. obsługi Rady Gminy przekazuje do realizacji rzeczowo właściwym komórkom organizacyjnym urzędu gminy lub gminnym jednostkom organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).

Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik ds. obsługi Rady Gminy, które udostępniane są do powszechnego wglądu zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 późn. zm.).
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 5 maja 2005
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 5023216 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony