STATUT GMINY

 

WILKOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.

 

 1. Gmina Wilkowice jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terenie.
 2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze gminy tworzą wspólnotę samorządową.
 3. Gmina działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm/ zwanej dalej ustawą oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

§ 2.

 

 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 2. Gmina posiada osobowość prawną.
 3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

 

§ 3.

 

 1. Terytorium  gminy obejmuje obszar o powierzchni 3390 ha
 2. Siedzibą organów gminy jest miejscowość WILKOWICE.

 

§ 4.

 

 1. W skład Gminy wchodzą jednostki pomocnicze /sołectwa/:

-          Wilkowice

-          Bystra

-          Meszna

 1. W gminie mogą być ponadto tworzone – stosownie do potrzeb i tradycji – inne jednostki pomocnicze.
 2. Utworzenie, połączenie i podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi czynić zadość następującym zasadom:

 

-          inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej    winni być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy,

-          utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej ma być poprzedzone  konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

-          projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

-          przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości uwzględniać uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

          

 

 

 

 

Rozdział II

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA, ZADANIA GMINY ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI

 

 

§ 5.

 

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, w szczególności w zakresie:

1/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3/ wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,

4/ lokalnego transportu zbiorowego,

5/ ochrony zdrowia,

6/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7/ gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8/ edukacji publicznej,

9/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

10/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

11/ targowisk i hal targowych,

12/ zieleni gminnej i zadrzewień,

13/ cmentarzy gminnych,

14/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

15/ utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16/ polityki prorodzinnej w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17/ wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,

18/ współpraca z organizacjami pozarządowymi,

19/ współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

§ 6.

 

 1. Zakres działania gminy określają:

 

a/ ustawy i akty na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawowych,

b/ porozumienia zawarte z innymi gminami i organami administracji rządowej,

c/ uchwały podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego.

 

 1. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
 2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

 1. Spory majątkowe wynikłe z porozumień o który mowa w pkt.1-3 rozpatruje Sąd Powszechny.

 

§ 7.

 

 1. Gmina wykonuje swoje zadania:

 

a/ poprzez działalność swych organów i jednostek pomocniczych,

b/ poprzez gminne jednostki organizacyjne,

c/ poprzez działalność innych podmiotów na podstawie zawartych z nim umów lub

            porozumień.

 

 1. Gminne jednostki organizacyjne tworzone są przez Radę Gminy, która uchwala ich statut, w którym określa między innymi: nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

 

§ 8.

 

 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
 
 
Rozdział III

 

 

WŁADZE GMINY

 

 

§ 9.

 

Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy.

 

§ 10.

 

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz Wójta określają odrębne ustawy.

 

§ 11.

 

 1. W sprawach  samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania organów gminy przed upływem kadencji jak również w każdej innej ważnej dla gminy sprawie rozstrzyga się w drodze referendum gminnego .
 2. Tryb przeprowadzenia referendum określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

                                                                 § 12.

 

 1. Niezależnie od referendum w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami.
 2. Tryb i zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady.

 

§ 13.

 

 1. Gmina działa poprzez swoje organy:
 2. Organami gminy są:

-    Rada Gminy

-    Wójt Gminy

 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Dokumentacja Rady Gminy i jej Komisji w tym protokoły obrad znajdują się w biurze obsługi rady. Odmowa udostępnienia dokumentów wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. Nadzór nad udostępnianiem dokumentów dotyczących działalności organów gminy sprawuje Sekretarz Gminy.

 

§ 14.

 

Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 

 
           A. RADA GMINY

 

 

§ 15.

 

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

 

§ 16.

 

 1. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, wybieranych przez mieszkańców Gminy w wyborach powszechnych.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

 

§ 17.

 

 1. Do właściwości Rady należą sprawy nie zastrzeżone dla innych organów.
 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 

-          uchwalenie statutu gminy, statutów sołectw i statutów gminnych jednostek      organizacyjnych,

-          ustalanie wynagrodzenia Wójta Gminy, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

-          powoływanie – na wniosek Wójta – Sekretarza i Skarbnika Gminy, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępców,

-          uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium z tego tytułu,

-          uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-          uchwalanie programów gospodarczych,

-          ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

-          podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

-          podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 

a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad, Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

c/ zaciągania długoletnich pożyczek i kredytów,

d/ ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,

f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g/ określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

 

-          określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

-          podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa, na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,

-          podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

-          podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

-          podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

-          nadawanie tytułu honorowego obywatela gminy,

-          podejmowanie uchwał w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

-          stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 

 

 

 

§ 18.

 

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez  Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
 3. Przewodniczący obowiązany jest również zwołać sesję w ciągu 7 dni na wniosek Wójta Gminy lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.
 4. Przewodniczący zawiadamia pisemnie członków Rady – co najmniej na 7 dni przed terminem sesji – o miejscu i godzinie jej rozpoczęcia, podając jednocześnie proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 5. Informację o zwołaniu sesji zamieszcza się również na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

6.      W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący  

      może zwołać, w każdej chwili, sesję nadzwyczajną.

 1. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością ustawowego składu Rady.
 2. Na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Wójt Gminy a projekt wpłynął do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy.

 

§ 19.

 

 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
 2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady wybierani są przez Radę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 3. Funkcji, o których mowa w ust.2 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
 4. Wyboru osób, o których mowa w ust.2 dokonuje Rada na pierwszej sesji po wyborze nowej kadencji.
 5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada  podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później  niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 6. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w ust.5 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
 7. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych, po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady  Gminy.
 8. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy – do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

 

§ 21.

 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący:

 

  1. zwołuje sesje Rady,
  2. przewodniczy obradom,
  3. czuwa nad porządkiem sesji,
  4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  6. podpisuje uchwały Rady,
  7. reprezentuje Radę na zewnątrz,
  8. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
  9. przyjmuje skargi na działalność Wójta Gminy.

 

§ 22.

 

 1. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w trybie określonym w § 19 ust.2.
 2. W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swojej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 23.

 

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku ds. obsługi rady.

 

§ 24.

 

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

 

 

           B. RADNI

 

§ 25.

 

 1. Do obowiązków radnego należy między innymi:

a/ utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez:

 

-          informowanie wyborców o sprawach Gminy i konsultowanie istotnych spraw ich dotyczących,

-          przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów, wniosków

      i skarg,

-     przedstawianie ich, organom Gminy do rozpatrzenia,

 

b/ aktywny udział w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,

c/ kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy.

      2.   Radny nie jest związany instrukcjami wyborców.

 

§ 26.

 

 1. Radny składa na pierwszej sesji  po wyborach Rady Gminy następujące  ślubowanie:

„ Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 1. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu treści ślubowania wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Odmowa złożenia ślubowania oznacza rezygnację z mandatu.

      Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

 1. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz radni którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

 

§ 27.

 

 1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
 2. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa Regulamin Rady Gminy.

 

§ 28.

 

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
 2. Klub może być utworzony jeżeli zgłosi się do niego co najmniej 3 radnych.
 3. Powstanie klubu musi być niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady Gminy.
 4. Zasady działania klubów radnych określa Regulamin Klubu Radnych, stanowiący załącznik  nr 4 do niniejszego statutu.

 

§ 29.

 

 1. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem, za wyjątkiem sytuacji do których odnoszą się przepisy o zwolnieniach grupowych. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
 2. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.
 3. Radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych przez Radę.
 4. W przypadku zbiegu dwóch lub większej ilości posiedzeń w ciągu jednego dnia, radnemu przysługuje tylko jedna dieta.
 5. Wójt nie może powierzyć radnemu Gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 6. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu podczas posiedzeń Rady ani komisji, jeżeli  dotyczy ono jego interesu prawnego.

 

 

C. KOMISJE RADY GMINY

 

 

§ 30.

 

 1. Rada Gminy powołuje ze swojego składu komisje stałe i doraźne do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy w odrębnych uchwałach.
 2. Wszystkie komisje Rady podlegają Radzie Gminy i są zobowiązane przedkładać roczne plany pracy, które są przedstawiane Radzie do zatwierdzenia.
 3. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

 

§ 31.

 

Do zadań komisji stałych należy w  szczególności:

 

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

- opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności radnych, Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy,

- opiniowanie spraw przekazywanych komisji przez Radę, Przewodniczącego Rady, Wójta oraz radnych,

- ocena jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji ich zadań statutowych, wykorzystania dotacji, sposobu gospodarowania powierzonym mieniem.

 

§ 32.

 

Rada powołuje następujące komisje stałe:

 

1/ Komisja Rewizyjna,

2/ Komisja ds. Oświaty i Kultury,

3/ Komisja ds. Społeczno-Socjalnych i Ochrony Środowiska,

4/ Komisja ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Promocji Gminy,

5/ Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych.

 

§ 33.

 

Do kierowania pracą komisji członkowie na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego Komisji, który:

- organizuje pracę komisji,

- zwołuje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

- składa Radzie pisemne sprawozdanie z działalności komisji przynajmniej raz 

   w roku.

 

§ 34.

 

 1. Komisją stałą przewidzianą w ustawie o samorządzie gminnym, a powołaną w celu kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy jest Komisja Rewizyjna.
 2. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez Radę Gminy Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

 

 

D.    WÓJT GMINY

 

 

§ 35.

 

 1. Organem wykonawczym  Gminy jest Wójt.
 2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.
 3. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o treści:

„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

 

§ 36.

 

 1. Wójt – w drodze zarządzania – powołuje  i odwołuje swojego zastępcę.

 

 

§ 37.

 

Funkcji Wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

- funkcją Wójta lub jego zastępcy w innej gminie,

- członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie,

  w której jest wójtem  lub jego zastępcą,

- zatrudnieniem w administracji rządowej,

- mandatem posła lub senatora.

 

§ 38.

 

Wójt i jego zastępca nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu, zgodnie z art.24 e pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym.

 

§ 39.

 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 40.

 

 1. Wójt jest pracownikiem Urzędu Gminy, zatrudnionym na podstawie wyboru.
 2. Rada Gminy odrębną uchwałą określa warunki płacy dla Wójta Gminy.
 3. Właściwym w imieniu Rady do nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru z Wójtem Gminy oraz dokonywania innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta jest Przewodniczący Rady Gminy.

 

                                                                 § 41.

 

 1. Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
 2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

 

§ 42.

 

 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez w drodze zarządzania.

 

§ 43.

 

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 

-          opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi

      Rada oraz przygotowanie projektów uchwał w tych sprawach,

-          przedkładanie Przewodniczącemu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu wniosków o zwołanie sesji Rady,

-     wykonywanie uchwał Rady,

-     określanie sposobu wykonywania uchwał,

-          ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców gminy  o założeniach projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych,  kierunkach polityki społeczno-gospodarczej,

-     gospodarowanie mieniem gminnym,

-          zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokości ustalonej przez Radę,

-          podejmowanie uchwał o wydatkach koniecznych a nie uwzględnionych w budżecie,

-          rozstrzyganie o wystąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym,

-          powoływanie komisji przetargowej dokonującej wyboru oferty w trybie ustawy

      o zamówieniach publicznych,

-          podejmowanie uchwał w sprawach zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

-          udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,

-          wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw

                        i porozumień zawartych przez Gminę, o ile z przepisów szczególnych nie 

                        wynika uprawnienie dla innego organu Gminy,

-     zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i jego zmian,

-          prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,

 

§ 44.

 

 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną prze Wójta osobą.
 2. Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, wymaga dla swej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Gminy /Głównego Księgowego Budżetu/ lub osoby przez niego upoważnionej na piśmie.

 

§ 45.

 

 1. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium Rada Gminy zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większości głosów ustawowego składu Rady Gminy.
 3. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium.
 4. Przed podjęciem uchwały o przeprowadzeniu referendum, Rada Gminy zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Gminy o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Wójta.
 5. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

 

 

 

 

 

§ 46.

 

 1. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, jedynie na wniosek ¼ ustawowego składu Rady.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

 

 

 1. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 2. Uchwałę o której mowa w ust. 3 Rada Gminy podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

 

§ 47.

 

 1. Jeżeli zgłoszony w trybie § 46 wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta, nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 

§ 48.

 

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ustawie – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Wójta.
 3. Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji, jego funkcję – do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta – pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

 

§ 49.

 

 1. Po upływie kadencji Wójta, pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowego Wójta.
 2. Po upływie kadencji Wójta, zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę Wójta.

 

§ 50.

 

 1. Wójt wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu niektórych decyzji.

 

       § 51.

 

Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta. Zastępca Wójta sprawuje funkcje Wójta  w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

 

 

 

Rozdział IV

 

 

MIENIE GMINY

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

 

 

§ 52.

 

Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. Prawa te stanowią mienie gminne.

 

§ 53.

 

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe Gminy i związków gmin oraz mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

 

§ 54.

 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gmin osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

 

§ 55.

 

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem gminnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

 

§ 56.

 

 1. Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu gminy, zwanego dalej budżetem.
 2. Budżet jest uchwalony na rok kalendarzowy.
 3. Bez zgody Wójta Gminy, Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

 

§ 57.

 

 1. Zgodnie z wcześniej ustaloną przez Radę procedurą – projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminnego i objaśnieniami, Wójt Gminy przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie  Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

 

§ 58.

 

 1. Dochodami gminy są:

 

-          podatki, opłaty i inne wpływy określone ustawowo jako dochody gminy,

 

-     dochody z majątku gminy,

-     subwencja ogólna z budżetu państwa.

 

2. Dochodami mogą być:

 

-          dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych, na realizację zadań

      zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

-     wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

-     spadki, zapisy i darowizny,

-     inne dochody.

 

§ 59.

 

 1. Wydatki budżetu nie mogą przekraczać dochodu.
 2. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
 3. Uchwały organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródło dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
 4. Uchwały, o których mowa w pkt.3 zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej  połowy ustawowego składu Rady.

 

§ 60.

 

Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

 

§ 61.

 

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
 2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
 3. Wójt ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w siedzibie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni od daty jej uchwalenia oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 4. Obsługę kasową  Gminy prowadzi bank wskazany przez Radę.
 5. Sprawozdania z działalności finansowej Gminy podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną oraz właściwą komisję merytoryczną.

 

§ 62.

 

Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo do:

 

- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej    kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

-  emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez

                     Radę Gminy,

-  dokonywania wydatków budżetowych,

-  zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,

-  dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

-  blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

 

 

§ 63.

 

 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także o zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały, z uwzględnieniem § 4 statutu.
 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1.

 

§ 64.

 

Uchwały, o których mowa w § 63 ust. 1 powinny określać w szczególności obszar, granice, siedzibę władz oraz nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 65.

 

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców mających prawo wyborcze.
 2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.
 3. Organizację i tryb działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada w odrębnych statutach sołectw.

 

§ 66.

 

 1. Sołtys zapraszany jest na posiedzenia Rady Gminy z prawem zabierania głosu, jednak bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Sołtysom za wykonywanie swej działalności określonej Statutem Sołectwa przysługuje dieta – /określona Uchwałą Rady Gminy/.
 3. Za pobór podatków sołtysom przysługuje prowizja w wysokości określonej Uchwałą Rady Gminy.

 

§ 67.

 

Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia gminnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

 

§ 68.

 

 1. Jednostki pomocnicze gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
 3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
 4. Jednostki pomocnicze decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust.1 obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

 

 1. Decyzje, o których mowa w ust. 2 – 4 są wiążące dla osób składających oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.
 2. Środki finansowe o których mowa w ust.2 przekazywane są na odrębne rachunki bankowe, otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach, wskazuje się w umowach rachunków bankowych przewodniczącego organu wykonawczego danej  jednostki pomocniczej.

 

§ 69.

 

 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi.
 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

 

Rozdział VI

 

 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

 

 

§ 70.

 

Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

- Wyboru

- Powołania

- Umowy o pracę

 

§ 71.

 

 1. Pracownikiem samorządowym  z wyboru jest Wójt Gminy.
 2. Pracownikami samorządowymi z powołania są: Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy.
 3. Pozostali pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.

 

§ 72.

 

Czynności z zakresu prawa pracy dokonują:

 

 1. Rada Gminy lub Przewodniczący Rady w formie uchwały ustala wynagrodzenie dla Wójta Gminy.
 2. Wójt Gminy – wobec pozostałych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, będących samodzielnymi pracownikami.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych – w stosunku do pracowników własnej jednostki.

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

STANOWIONE PRZEZ RADĘ

 

 

§ 73.

 

 1. Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego, obowiązującego na obszarze gminy.
 2. Organy  Gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

 

a/ wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych,

b/ organizacji Urzędu i instytucji gminnych,

c/ zasad zarządu mieniem gminnym,

d/ zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

                                                           § 74.

 

1.      Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały.

2.      W sprawach nie cierpiących zwłoki, Wójt może wydawać przepisy porządkowe w formie uchwały.

3.      Uchwała, o której mowa w ust.1 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

4.      W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia uchwały, Rada Gminy określa termin utraty jej mocy obowiązującej.

5.      Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu bielskiego.

 

§ 75.

 

 1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa odrębna ustawa.
 2. Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu.

 

 

Rozdział VIII

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

 

§ 76.

 

Konsultacje są formą zasięgania opinii mieszkańców.

 

§ 77.

 

Konsultacje mogą być prowadzone poprzez:

 

-     ankiety mieszkańców,

-     zebrania,

-     opinie organów jednostek pomocniczych,

- opinie zainteresowanych mieszkańców, po publicznym ogłoszeniu zamierzonego przedsięwzięcia.

 

§ 78.

 

 1. Mieszkańcy gminy mogą wnosić na ręce radnych petycje i protesty.
 2. Radny po otrzymaniu petycji lub protestu podpisanego przez co najmniej 20 osób, przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji odpowiedni wniosek, z zastrzeżeniem jego pochodzenia.
 3. O rozpatrzeniu wniosku decyduje Rada Gminy.

 

 

 

Rozdział IX

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 79.

 

 1. Statut podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Wójt informuje mieszkańców gminy o treści statutu i jego zmianach, przez zamieszczenie stosownych komunikatów w miejscach publicznych.

 

§ 80.

 

Uchwalenie statutu lub zmian w statucie następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

§ 81.

 

Do zmiany statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

 

§ 82.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustaw szczególnych.