Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby ustalania prawa

Nazwa Zasady stanowienia aktów prawnych - uchwały, zarządzenia
Opis Uchwała
Tryb Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy ( art. 40. pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
Na podstawie w/w ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Aktami prawa miejscowego są uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

Wójt wydaje również akty prawne wewnętrznego kierowania i funkcjonowania Urzędu, nie mające mocy przepisów gminnych w postaci:
1) zarządzeń wewnętrznych,
2) pism ogólnych,
3 decyzji,
4) wytycznych szefa OC w sprawach obrony cywilnej i obronnych.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwa komórka organizacyjna. Jeżeli rzeczowo właściwych jest kilka komórek organizacyjnych, to projekt aktu prawnego przygotowuje komórka wyznaczona przez Sekretarza Gminy.
Projekty zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy dotyczących budżetu przygotowuje Skarbnik Gminy.

Projekty aktów prawnych opracowywane są według zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" ( Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz.908 ).
Projekt aktu prawnego powinien zawierać w szczególności:
1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, organu wydającego, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne ogólne i szczegółowe,
4) w miarę potrzeb źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) oznaczenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie i złożenie sprawozdania z wykonania,
6) ustalenie terminy wejścia w życie aktu prawnego,
Zgodnie z w/w rozporządzeniem projekt aktu prawnego może zawierać przepisy zmieniające, wprowadzające zmiany w innych uchwałach; przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz przepisy uchylające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych; oraz przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej uchwały (przepisy końcowe).

Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie Gminy wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

Prawo zgłaszania projektów uchwał posiada:
1) Wójt Gminy,
2) komisje stałe Rady Gminy,
3) radny.

Projekty aktów prawnych podlegają opiniowaniu pod względem redakcyjnym i prawnym Radcy Prawnemu.

Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji Wójtowi Gminy i do podjęcia Radzie Gminy.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał Rady Gminy prowadzonym przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy.
Komplet egzemplarzy podjętych uchwał przekazywany jest w terminie do 7 dni:
1) Wojewodzie Śląskiemu,
2) Wójtowi Gminy,
3) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, jeśli podjęte uchwały dotyczą spraw finansowych.
Akty ustanawiające przepisy porządkowe przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

Podpisane przez Wójta Gminy zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń prowadzonym przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy.

Podjęte akty prawne pracownik ds. obsługi Rady Gminy przekazuje do realizacji rzeczowo właściwym komórkom organizacyjnym urzędu gminy lub gminnym jednostkom organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).

Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik ds. obsługi Rady Gminy, które udostępniane są do powszechnego wglądu zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 późn. zm.).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2005-05-05 13:00:03
Data utworzenia 2003-07-15
Data udostępnienia 2005-05-05
Osoba odpowiedzialna Grażyna Zając
Udostępnił Beata Byrdy