Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

2011-06-15
WYBORY ŁAWNIKÓW 2011. Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.), w dniu 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Wilkowice kandydatów na ławników.
Wybory ławników 2011

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.), w dniu 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Wilkowice kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2011 r. Rada Gminy Wilkowice dokona wyboru:

3 ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej,
w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy

3 ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:
1. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627)  - przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2011roku.
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1. prezesi właściwych sądów;
2.  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2011r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2011 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada  stwierdza w drodze uchwały.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa;
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Kandydata na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika);
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika (Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika);
5.  trzy zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę pięćdziesięciu osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata.
Uwaga: pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień                           w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika
Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy Wilkowice podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilkowice pok. 406 oraz pod numerem telefonu 33/499-00-77 wew.: 406

Załączniki (wzory dokumentów):
 karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
 lista poparcia;
 oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych;
 oświadczenie kandydata na ławnika - dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej;Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2011-06-17 14:02:01
Data utworzenia 2011-06-15
Data udostępnienia 2011-06-15 17:33:51
Osoba odpowiedzialna Jacek Lipowiecki - Sekretarz Gminy
Udostępnił Oksana Kowalczuk