Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Nazwa Wydawanie dowodów osobistych
Opis Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 r. (tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2000 r., Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 253, poz. 2532 z późń. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. z 2000 r., Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.).
Miejsce Ewidencja ludności i dowodów osobistych
I p., pok. 308
Informacja Tel: (0-33) 499-00-77 wew. 308
Fax: (0-33) 499-00-77 wew. 420
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
5. Dwa aktualne zdjęcia o wym.3,5 x 4,5 cm (przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
6. Stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany),

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.
- Dokumentem poświadczającym uprawnienia do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Do wniosku nie dołącza się wymienionych w pkt. 2 i 3 odpisów aktu stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wilkowicach.
Termin załatwienia sprawy Dowód jest wydawany w przeciągu około 1 miesiąca.

Dane personalne wnioskodawcy przekazywane są drogą teletransmisji do centralnego punktu wytwarzania tych dokumentów i stamtąd gotowy dokument przekazywany jest do Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, następnie jest odbierany przez Urząd Gminy Wilkowice w celu przekazania wnioskodawcy.
Opłaty Opłata za wydanie dowodu osobistego - 30 zł., płatna:
- w kasie Urzędu Gminy w Wilkowicach  (II p., pok. 405 w godz. 8.00 do 14.30 )
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wilkowice:
BS Bystra Nr konta 14-8133-0003-0000-0244-2000-0019

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego, nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
1) ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
2) zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,
3) które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
4) przebywających w domach pomocy społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pielęgnacyjnego; dokumentem poświadczającym uprawnienie do zwolnienia od opłaty jest orzeczenie o niepełnosprawności właściwego organu do spraw orzecznictwa,
5) małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Tryb odwoławczy W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wilkowice.
Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.
Uwagi Wniosek o wydanie dowodu składa wyłącznie osoba zainteresowana.    

Dowód osobisty odbiera się osobiście.    

Od roku 2003 wprowadzono obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., obowiązują następujące terminy:    
1) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. - wydanych w latach 1962 - 1972,    
2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - wydanych w latach 1973 - 1980,    
3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - wydanych w latach 1981 - 1991,  
4) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - wydanych w latach 1992 - 1995,    
5) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - wydanych w latach 1996 - 2000

Dodatkowe informacje Przypomina się podatnikom o obowiązku aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym ( np. w związku z wymianą dowodu osobistego, zmianą danych personalnych, adresowych).

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.): "Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (…) nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (…)."
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty (urząd gminy, urząd miasta).

UWAGA: Mieszkańcy Gminy Wilkowice, będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych dokonujący wymiany dowodu osobistego, mają 30 dni na dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego na druku NIP-3 do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przy ul.Gen.St.Maczka 73, 43-300 Bielsko-Biała.
Zgłoszenie aktualizacyjne można dostarczyć do Urzędu Skarbowego osobiście lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.
Druki NIP-3 można odebrać w każdym Urzędzie Skarbowym oraz w Urzędzie Gminy Wilkowice.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2011-11-08 13:56:18
Data utworzenia 2005-02-11
Data udostępnienia 2005-02-14 13:50:59
Osoba odpowiedzialna Gabriela Caputa
Udostępnił Oksana Kowalczuk