Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
Logo BIP
Urząd Gminy Wilkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły z sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydawanie dowodów osobistych

Opis
Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 r. (tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2000 r., Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.), Ustawa z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 253, poz. 2532 z późń. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. z 2000 r., Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.).

Miejsce
Ewidencja ludności i dowodów osobistych
I p., pok. 308
Informacja
Tel: (0-33) 499-00-77 wew. 308
Fax: (0-33) 499-00-77 wew. 420
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
5. Dwa aktualne zdjęcia o wym.3,5 x 4,5 cm (przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
6. Stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany),

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.
- Dokumentem poświadczającym uprawnienia do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Do wniosku nie dołącza się wymienionych w pkt. 2 i 3 odpisów aktu stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wilkowicach.
Termin załatwienia sprawy
Dowód jest wydawany w przeciągu około 1 miesiąca.

Dane personalne wnioskodawcy przekazywane są drogą teletransmisji do centralnego punktu wytwarzania tych dokumentów i stamtąd gotowy dokument przekazywany jest do Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, następnie jest odbierany przez Urząd Gminy Wilkowice w celu przekazania wnioskodawcy.
Opłaty
Opłata za wydanie dowodu osobistego - 30 zł., płatna:
- w kasie Urzędu Gminy w Wilkowicach  (II p., pok. 405 w godz. 8.00 do 14.30 )
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wilkowice:
BS Bystra Nr konta 14-8133-0003-0000-0244-2000-0019

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego, nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
1) ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
2) zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,
3) które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
4) przebywających w domach pomocy społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pielęgnacyjnego; dokumentem poświadczającym uprawnienie do zwolnienia od opłaty jest orzeczenie o niepełnosprawności właściwego organu do spraw orzecznictwa,
5) małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Tryb odwoławczy
W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wilkowice.
Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.
Uwagi
Wniosek o wydanie dowodu składa wyłącznie osoba zainteresowana.    

Dowód osobisty odbiera się osobiście.    

Od roku 2003 wprowadzono obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., obowiązują następujące terminy:    
1) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. - wydanych w latach 1962 - 1972,    
2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - wydanych w latach 1973 - 1980,    
3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - wydanych w latach 1981 - 1991,  
4) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - wydanych w latach 1992 - 1995,    
5) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - wydanych w latach 1996 - 2000

Dodatkowe informacje
Przypomina się podatnikom o obowiązku aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym ( np. w związku z wymianą dowodu osobistego, zmianą danych personalnych, adresowych).

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.): "Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (…) nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (…)."
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty (urząd gminy, urząd miasta).

UWAGA: Mieszkańcy Gminy Wilkowice, będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych dokonujący wymiany dowodu osobistego, mają 30 dni na dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego na druku NIP-3 do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przy ul.Gen.St.Maczka 73, 43-300 Bielsko-Biała.
Zgłoszenie aktualizacyjne można dostarczyć do Urzędu Skarbowego osobiście lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.
Druki NIP-3 można odebrać w każdym Urzędzie Skarbowym oraz w Urzędzie Gminy Wilkowice.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaGabriela Caputa
Data utworzenia11 lutego 2005
UdostępniłBeata Byrdy
Data udostępnienia14 lutego 2005

    Data ost. zmiany: 8 listopada 2011
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 5117505 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony